بیمه درمان خانواده

بیمه درمان خانواده و انفرادی

بیمه  درمان خانواده و انفرادی با کاهش هزینه‌های سرسام آور خدمات درمانی، نقاط ضعف بیمه‌های درمان پایه از قبیل تأمین اجتماعی، بیمه سلامت و … را پوشش می‌دهد. به همین دلیل داشتن بیمه درمان تکمیلی خانواده یکی از مهم‌ترین نیازهای هر خانواده ایرانی است…

طرح های بیمه درمان خانواده و انفرادی

طرح برنا (قیمت برای ۰تا۶۰ سال)
15%تخفیف
تومان 480.000 سالانه
هزینه های بستری : ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰تومان
جراحی مهم : ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
هزینه آمبولانس: ۵۰۰٫۰۰۰ تومان
طرح کوشا (قیمت ۵۱ تا ۶۰)
15% تخفیف
تومان 2.700.000 در سال
هزینه های بستری : ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰تومان
جراحی مهم : ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
زایمان طبیعی و سزارین : ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
نازایی و ناباروری : ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
خدمات آزمایشگاهی : ۵۰۰٫۰۰۰ تومان
پاراکلینیکی ۱ : ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
پاراکلینیکی ۲ : ۵۰۰٫۰۰۰ تومان
پاراکلینیکی ۳ : ۵۰۰٫۰۰۰ تومان
هزینه آمبولانس : ۵۰۰٫۰۰۰ تومان
ویزیت پزشکان و دارو : ۵۰۰٫۰۰۰ تومان
خدمات دندانپزشکی : ۵۰۰٫۰۰۰ تومان
طرح کوشا (قیمت ۱۶ تا ۵۰)
15% تخفیف
تومان 2.160.000 در سال
هزینه های بستری : ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰تومان
جراحی مهم : ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
زایمان طبیعی و سزارین : ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
نازایی و ناباروری : ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
خدمات آزمایشگاهی : ۵۰۰٫۰۰۰ تومان
پاراکلینیکی ۱ : ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
پاراکلینیکی ۲ : ۵۰۰٫۰۰۰ تومان
پاراکلینیکی ۳ : ۵۰۰٫۰۰۰ تومان
هزینه آمبولانس : ۵۰۰٫۰۰۰ تومان
ویزیت پزشکان و دارو : ۵۰۰٫۰۰۰ تومان
خدمات دندانپزشکی : ۵۰۰٫۰۰۰ تومان
طرح کوشا ( قیمت ۰ تا ۱۵ سال)
15% تخفیف
تومان 1.080.000 در سال
هزینه های بستری : ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰تومان
جراحی مهم : ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
زایمان طبیعی و سزارین : ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
نازایی و ناباروری : ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
خدمات آزمایشگاهی : ۵۰۰٫۰۰۰ تومان
پاراکلینیکی ۱ : ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
پاراکلینیکی ۲ : ۵۰۰٫۰۰۰ تومان
پاراکلینیکی ۳ : ۵۰۰٫۰۰۰ تومان
هزینه آمبولانس : ۵۰۰٫۰۰۰ تومان
ویزیت پزشکان و دارو : ۵۰۰٫۰۰۰ تومان
خدمات دندانپزشکی : ۵۰۰٫۰۰۰ تومان
بیمه درمان طرح رسا (قیمت۵۱تا۶۰سال)
15% تخفیف
تومان 3.672.000 در سال
هزینه های بستری : ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰تومان
جراحی مهم : ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
زایمان طبیعی و سزارین : ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
نازایی و ناباروری : ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
خدمات آزمایشگاهی : ۸۰۰٫۰۰۰ تومان
پاراکلینیکی ۱ : ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
پاراکلینیکی ۲ : ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
پاراکلینیکی ۳ : ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
هزینه آمبولانس : ۵۰۰٫۰۰۰ تومان
ویزیت پزشکان و دارو : ۸۰۰٫۰۰۰ تومان
خدمات دندانپزشکی : ۸۰۰٫۰۰۰ تومان
بیمه درمان طرح رسا (قیمت ۱۶تا۵۰سال)
15%تخفیف
تومان 2.938.000 در سال
هزینه های بستری : ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰تومان
جراحی مهم : ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
زایمان طبیعی و سزارین : ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
نازایی و ناباروری : ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
خدمات آزمایشگاهی : ۸۰۰٫۰۰۰ تومان
پاراکلینیکی ۱ : ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
پاراکلینیکی ۲ : ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
پاراکلینیکی ۳ : ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
هزینه آمبولانس : ۵۰۰٫۰۰۰ تومان
ویزیت پزشکان و دارو : ۸۰۰٫۰۰۰ تومان
خدمات دندانپزشکی : ۸۰۰٫۰۰۰ تومان
بیمه درمان طرح رسا (قیمت ۰ تا ۱۵سال)
15%تخفیف
تومان 1.469.000 در سال
هزینه های بستری : ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰تومان
جراحی مهم : ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
زایمان طبیعی و سزارین : ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
نازایی و ناباروری : ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
خدمات آزمایشگاهی : ۸۰۰٫۰۰۰ تومان
پاراکلینیکی ۱ : ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
پاراکلینیکی ۲ : ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
پاراکلینیکی ۳ : ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
هزینه آمبولانس : ۵۰۰٫۰۰۰ تومان
ویزیت پزشکان و دارو : ۸۰۰٫۰۰۰ تومان
خدمات دندانپزشکی : ۸۰۰٫۰۰۰ تومان
طرح دارا (۵۱تا۶۰سال)
15%تخفیف
تومان 4.293.000 سالانه
هزینه های بستری : ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰تومان
جراحی مهم : ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
زایمان طبیعی و سزارین : ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
نازایی و ناباروری : ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
خدمات آزمایشگاهی : ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
پاراکلینیکی ۱ : ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
پاراکلینیکی ۲ : ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
پاراکلینیکی ۳ : ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
هزینه آمبولانس : ۵۰۰٫۰۰۰ تومان
ویزیت پزشکان و دارو : ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
خدمات دندانپزشکی : ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
طرح دارا (قیمت ۱۶تا۵۰سال)
15%تخفیف
تومان 3.435.000 سالانه
هزینه های بستری : ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰تومان
جراحی مهم : ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
زایمان طبیعی و سزارین : ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
نازایی و ناباروری : ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
خدمات آزمایشگاهی : ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
پاراکلینیکی ۱ : ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
پاراکلینیکی ۲ : ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
پاراکلینیکی ۳ : ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
هزینه آمبولانس : ۵۰۰٫۰۰۰ تومان
ویزیت پزشکان و دارو : ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
خدمات دندانپزشکی : ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
طرح دارا (قیمت۰تا۱۵سال)
15%نقدی
تومان 1.717.200 سالانه
هزینه های بستری : ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰تومان
جراحی مهم : ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
زایمان طبیعی و سزارین : ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
نازایی و ناباروری : ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
خدمات آزمایشگاهی : ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
پاراکلینیکی ۱ : ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
پاراکلینیکی ۲ : ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
پاراکلینیکی ۳ : ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
هزینه آمبولانس : ۵۰۰٫۰۰۰ تومان
ویزیت پزشکان و دارو : ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
خدمات دندانپزشکی : ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
طرح پارسا (قیمت۵۱تا۶۰سال)
15%تخفیف
تومان 4.877.000 سالانه
هزینه های بستری : ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰تومان
جراحی مهم : ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
زایمان طبیعی و سزارین : ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
نازایی و ناباروری : ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
خدمات آزمایشگاهی : ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
پاراکلینیکی ۱ : ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
پاراکلینیکی ۲ : ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
پاراکلینیکی ۳ : ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
هزینه آمبولانس : ۵۰۰٫۰۰۰ تومان
ویزیت پزشکان و دارو : ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
خدمات دندانپزشکی : ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
طرح پارسا(قیمت ۱۶تا۵۰سال)
15%تخفیف
تومان 3.910.000 سالانه
هزینه های بستری : ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰تومان
جراحی مهم : ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
زایمان طبیعی و سزارین : ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
نازایی و ناباروری : ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
خدمات آزمایشگاهی : ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
پاراکلینیکی ۱ : ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
پاراکلینیکی ۲ : ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
پاراکلینیکی ۳ : ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
هزینه آمبولانس : ۵۰۰٫۰۰۰ تومان
ویزیت پزشکان و دارو : ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
خدمات دندانپزشکی : ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
بیمه درمان طرح پارسا(قیمت ۰تا۱۵سال)
15%تخفیف
تومان 1.955.000 سالانه
هزینه های بستری : ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰تومان
جراحی مهم : ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
زایمان طبیعی و سزارین : ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
نازایی و ناباروری : ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
خدمات آزمایشگاهی : ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
پاراکلینیکی ۱ : ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
پاراکلینیکی ۲ : ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
پاراکلینیکی ۳ : ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
هزینه آمبولانس : ۵۰۰٫۰۰۰ تومان
ویزیت پزشکان و دارو : ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
خدمات دندانپزشکی : ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
طرح والا(قیمت۵۱تا۶۰)
15%تخفیف
تومان 5.940.000 سالانه
هزینه های بستری : ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰تومان
جراحی مهم : ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
زایمان طبیعی و سزارین : ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
نازایی و ناباروری : ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
خدمات آزمایشگاهی : ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
پاراکلینیکی ۱ : ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
پاراکلینیکی ۲ : ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
پاراکلینیکی ۳ : ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
هزینه آمبولانس : ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
ویزیت پزشکان و دارو : ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
خدمات دندانپزشکی : ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
طرح والا(قیمت۱۶تا۵۰سال)
15%تخفیف
تومان 4.752.000 سالانه
هزینه های بستری : ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰تومان
جراحی مهم : ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
زایمان طبیعی و سزارین : ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
نازایی و ناباروری : ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
خدمات آزمایشگاهی : ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
پاراکلینیکی ۱ : ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
پاراکلینیکی ۲ : ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
پاراکلینیکی ۳ : ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
هزینه آمبولانس : ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
ویزیت پزشکان و دارو : ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
خدمات دندانپزشکی : ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
طرح والا (قیمت۰تا۱۵سال)
15%تخفیف
تومان 2.376.000 سالانه
هزینه های بستری : ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰تومان
جراحی مهم : ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
زایمان طبیعی و سزارین : ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
نازایی و ناباروری : ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
خدمات آزمایشگاهی : ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
پاراکلینیکی ۱ : ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
پاراکلینیکی ۲ : ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
پاراکلینیکی ۳ : ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
هزینه آمبولانس : ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
ویزیت پزشکان و دارو : ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
خدمات دندانپزشکی : ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
بیمه درمان خانواده

بیمه درمان خانواده و انفرادی بیمه تعاون

 

بیمه درمان خانواده با کاهش هزینه‌های سرسام آور خدمات درمانی، نقاط ضعف بیمه‌های درمان پایه از قبیل تأمین اجتماعی، بیمه سلامت و … را پوشش می‌دهد. به همین دلیل داشتن بیمه درمان تکمیلی خانواده یکی از مهم‌ترین نیازهای هر خانواده ایرانی است…

چرا بیمه تکمیلی خانواده مهمترین خدمات است؟

سلامتی از بزرگ‌ترین نعمت‌های الهی است که برای تمامی انسان‌ها در همه جوامع حائز اهمیت بوده که حفظ این موهبت همواره از دغدغه های روزمره ماست. با این حال، بروز بیماری‌ها  در هر مرحله از زندگی ما انسانها غیر قابل اجتناب است. با توجه‌به افزايش روز افزون هزينه‌های درمان بخصوص در کشور عزیز ما  که همواره يکی از نگرانی‌های جدی افراد به حساب می‌آید، بیمه‌های پایه پاسخگوی همه نیازهای خانواده نیستند و می‌توانند تنها بخشی از هزینه‌های درمانی را پوشش دهند و خود این بزرگترین آسیب را به خانواده وارد میکند.

شرکت بیمه تعاون (نمایندگی ۴۶۳۲):

از این رو شرکت ‌بیمه‌ تعاون با نمایندگی بیمه شاپ (۴۶۳۲)  به منظور تأمین آرامش اعضای خانواده‌ها و کاهش هزینه‌ها، باری دیگر برترین خدمات بیمه تکمیلی درمان خانواده خود را در قالب ۶ طرح برنا،کوشا،پارسا،دارا،رسا،والا جهت خدمات رسانی به خانواده‌های عزیز کشور مهیا ساخته است. با استفاده از بیمه درمان تکمیلی خانواده تعاون می‌توانید با آسودگی خاطر از روزهای سخت عبور کنید. بیمه درمانی خانواده یکی از مهم‌ترین خدمات بیمه درمان تکمیلی  تعاون است.

مزایای برترین بیمه درمان تکمیلی خانواده و انفرادی ایران

خدمات بیمه درمان تکمیلی خانواده و انفرادی  بیمه تعاون از جمله بهترین خدمات درمان تکمیلی خانواده در ایران هستند. عدم نیاز به بیمه پایه یکی از مهم‌ترین مزایای بیمه تکمیلی خانواده بیمه تعاون است.

به این ترتیب حتی خانواده‌هایی که از بیمه تأمین اجتماعی، خدمات درمانی، سلامت و … نیز استفاده نمی‌کنند می‌توانند از خدمات بیمه درمان تکمیلی خانواده و انفرادی بهره مند شوند. علاوه براین، شرکت بیمه تعاون  با بیش از ۴۰۰۰مرکز درمانی در سراسر ایران قرار داد دارد.

این ویژگی‌های منحصر به فرد باعث شده بیمه درمان تکمیلی خانواده شرکت بیمه تعاون در کنار بیمه درمان تکمیلی شرکتی بیمه تعاون از طرح‌های بی رقیب خدمات درمانی تکمیلی در ایران باشند. موارد زیر از جمله مهم‌ترین مزایای طرح بیمه درمان خانواده تعاون هستند:

 • بهره‌مندی ازخدمات آنلاین حدود ۴۰۰۰مرکز درمانی طرف قرارداد
 • استفاده از طرح‌های مختلف با توجه به نیاز و توان مالی هر فرد
 • پوشش کامل بیماری کرونا از تشخیص تا درمان
 • پرداخت غرامت در زمان بستری یا قرنطینه خانگی به دلیل ابتلا به بیماری کرونا
 • صدور بیمه‌نامه بدون نیاز به چکاپ و آزمایش اولیه
 • عدم نیاز به داشتن بیمه‌گر پایه (تأمین اجتماعی، خدمات درمانی، بیمه سلامت و …)
 • حق‌بیمه مناسب و امکان پرداخت اقساطی
 • تخفیف ۲۰% در زمان صدور بیمه نامه حتی در صورت خرید اقساطی

شرایط سنی دریافت بیمه تکمیل درمان خانواده و انفرادی

 • کلیه افراد چه بصورت انفرادی و چه بصورت خانواده  تا ۷۰ سال می‌توانند از بیمه درمان تکمیلی خانواده آسماری بهره‌مند گردند.

 

محدودیت جغرافیایی خرید درمان تکمیلی خانواده و انفرادی 

 • این بیمه‌نامه برای ساکنین کلیه شهر های ایران قابل استفاده میباشد

 

دوره انتظار بیمه تکمیلی خانواده چقدر است؟

دوره انتظار مدت زمانی است که بیمه تعاون تعهدی برای جبران خسارت و پرداخت هزینه‌های درمان ندارد. زمانی که اقدام به خرید آنلاین بیمه تکمیلی خانواده می‌کنید باید به این دوره‌های انتظار توجه داشته باشید:

پوشش زایمان و نازایی ۹ماه مدت‌ انتظار
بستری و جراحی ۳ماه مدت انتظار
دندانپزشکی دوره انتظار ندارد
پاراکلینیکی‌ها دوره انتتظار ندارد

 

خرید اقساطی بیمه تکمیلی خانواده؛ بهره مندی از تخفیفات ویژه بیمه خانواده

درکنار مزایای کم نظیری که با خرید بیمه تکمیلی خانواده و انفرادی شرکت بیمه تعاون از آن‌ها بهره مند می‌شوید، بیمه تعاون شرایط ویژه‌ای برای خرید بیمه تکمیلی خانواده و انفرادی برای هموطنان عزیز در نظر گرفته است. با استفاده از شرایط  خرید اقساطی طرح تکمیلی خانواده و انفرادی ، می‌توانید با خیال راحت و با کمترین هزینه، بهترین خدمات درمان تکمیلی خانواده را دریافت کنید.

پرداخت اقساطی ۳۰‎% نقد، ۷۰‌‎% در سه قسط یک ماهه – ۱۵% تخفیف خرید
تخفیف عدم خسارت ۱۰‎% تخفیف، در صورت تمدید بیمه‌نامه و عدم خسارت

 

مدارک مورد نیاز جهت تهیه بیمه درمان تکمیلی طرح خانواده 

در اینجا به مدارک مورد نیاز برای خرید بیمه تکمیلی خانواده از شرکت بیمه تعاون اشاره می‌کنیم:

مزایای تمدید بیمه‌نامه خانواده 

با خرید بیمه تکمیلی طرح خانواده و انفرادی  بیمه تعاون و تمدید آن می‌توانید از مزایای فوق العاده ای بهره مند شوید:

 • حذف دوره‌ انتظار
 • تخفیف ۱۰% مازاد در زمان تمدید

 

مشاوره و خرید بیمه تکمیلی خانواده و انفرادی ؛ همین حالا بهترین بیمه تکمیلی را تهیه کنید

طرح درمان تکمیلی خانواده و انفرادی  ارائه شده توسط شرکت بیمه تعاون با توجه به شرایط فوق العاده و مزایای منحصر به فردی بهترین گزینه برای خانواده‌هایی است که در سراسر ایران پهناور  زندگی می‌کنند و می‌خواهند خدمات درمانی با بالاترین کیفیت و بهترین امکانات را دریافت نمایند. اگر شما هم جزو این دسته از افراد هستید و به کاهش هزینه‌های درمانی خانواده در آینده فکر می‌کنید، فرصت را از دست ندهید و همین حالا از طریق شماره تلفن ۰۲۳-۳۲۴۰۴۳۰۹ / ۰۹۱۹۷۸۵۸۸۷۴ / ۰۹۱۰۵۹۱۶۵۷۲ تماس حاصل کنید. مشاوران حرفه‌ای بیمه تعاون ( گروه بیمه شاپ ) مشتاق شنیدن صدای گرم شما هستند.